На главную страницу

Шэрджэс Марят: «Маржэ хъун! Зыфхъумэж!»

Дуней псом цIыхуу тетыр мазэ зыбжанэ хъуауэ зыгъэпIейтей коронавирус уз зэрыцIалэм зэрызиубгъур хэткIи наIуэщ. Пщэдджыжьым цIыхур къотэджри, япэ дыдэ зэхигъэкIын щIидзэр шынагъуэ зыпылъ уз зэрыцIалэр къызэтрагъэувыIа е хьэмэрэ, нэхъри нэхъыбэ цIыхум япкъырыхьа… Жагъуэ зэрыхъущи, нобэкIэ коронавирус уз зэрыцIалэм дуней псом, къапщтэмэ, Урысейм